برچسب: کسری منابع

کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی

دولت در در هر مقطعی  به ویژه پس از ۱۳۸۳هرگاه  با کمبود منابع مواجه شده به منابع سازمان دست‌اندازی کرده است و نتیجه آنکه اکنون سازمان در مقابل حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان هزینه، ۸۲۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد و کسری منابع خود را از طریق دریافت وام تامین ‌می‌کند.

آخرین اخبار

پیشنهاد سردبیر